Skip to content

createTheme()

createTheme(customTheme: RecursivePartial<ITheme>, ...extraThemes: RecursivePartial<ITheme>[]): ITheme

Parameters

customTheme: RecursivePartial<ITheme>

• ...extraThemes: RecursivePartial<ITheme>[]

Returns

ITheme